Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT JUMBO SPORTS

Jumbo Sports respecteert de privacy van al haar klanten (zowel de bezoekers van de webshop als van alle fysieke Jumbo Golf, Hockey & Wintersport winkels) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en veilig wordt behandeld.

We vinden het belangrijk dat u precies weet welke informatie Jumbo Sports over haar klanten verzamelt, voor welke doelen we deze informatie gebruiken en hoe lang we deze informatie bewaren. In dit Privacy Statement proberen we dat op een transparante manier te beschrijven. Jumbo Sports staat er in ieder geval voor in dat uw informatie op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet wordt verzameld en gebruikt.

Bestellingen en gegevensverwerking

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Uitsluitend met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over speciale aanbiedingen en acties. U geeft hiervoor toestemming wanneer u bij het plaatsen van uw bestelling het hokje 'Abonnement op onze nieuwsbrief' aanvinkt. Als u het niet langer op prijs stelt dat u onze nieuwsbrief ontvangt, kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in iedere nieuwsbrief is opgenomen.

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Jumbo Sports verwerkt uw e-mailadres ten behoeve van direct marketing op basis van haar gerechtvaardigd belang om u de nieuwsbrief te kunnen toezenden. Jumbo Sports zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Dit is n.a.v. de wetswijziging AVG (mei 2018) ook vastgelegd in een zogenaamde verwerkersovereenkomst tussen Jumbo Sports en de andere partijen die gegevens namens Jumbo Sports verwerken. Daarnaast maakt Jumbo Sports gebruik van Privacy by design. Dit wil zeggen dat er gebruik wordt gemaakt van systemen die zijn ontworpen om geen onnodige klantgegevens vast te leggen.

Jumbo Sports verzamelt persoonsgegevens van haar klanten. Jumbo Sports zal deze persoonsgegevens in beginsel uiterlijk één (1) jaar nadat de relatie tussen Jumbo Sports en de betreffende klant is beëindigd verwijderen of anonimiseren.

Om de website van Jumbo Sports voor bezoekers zo prettig mogelijk in te richten maakt Jumbo Sports gebruik van eye-tracking analyses. Hiermee onderzoeken we waar bezoekers klikken op de website om het gebruiksgemak te optimaliseren. Hiervoor wordt de tool Hotjar gebruikt.

Account

Als u op www.jumbosports.com een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een veilige server. In uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om u te informeren over uw bestelling(en).

U heeft zelf altijd met uw inloggegevens toegang tot uw account en kunt uw gegevens te allen tijde wijzigen of aanvullen.

Actiedeelname

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Contact met Jumbo Sports

Als u contact opneemt met de klantenservice van Jumbo Sports omdat u vragen of klachten heeft over de dienstverlening van Jumbo Sports, worden de gegevens die u hiervoor heeft achtergelaten opgeslagen, samen met uw vraag of klacht. Uw gegevens worden in dit geval uitsluitend gebruikt om u een reactie te geven op uw vraag of klacht en worden verder niet actief door ons gebruikt.

Rechten betrokkenen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk van het privacy statement wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze u deze rechten kunt inroepen.

Reactie

We proberen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen twee weken op uw verzoek te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat we meer tijd nodig hebben. Indien dat het geval is, zullen we u hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.

Verzoeken kunnen worden gedaan via: [email protected].

Om er zeker van te zijn dat de informatie die u opvraagt ook echt bij u hoort, vragen we u om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken u om het op uw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken.

De mogelijkheid bestaat dat we een verzoek van u afwijzen, bijvoorbeeld omdat uw verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat we (wettelijk gezien) niet aan uw verzoek kunnen of hoeven voldoen. We zullen u ook van een afwijzing op de hoogte stellen. Verder bestaat de mogelijkheid dat we u vragen uzelf te identificeren voordat we uw verzoek in behandeling nemen.

We wijzen u er op dat u, in het geval wij een verzoek van u afwijzen, het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzagerecht

U heeft het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of wij op u betrekking hebbende persoonsgegevens verwerken. lndien dit het geval is, zullen we u in overeenstemming met de wet een kopie van de over u verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op u betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. lndien mogelijk, heeft u tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van uw persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden

U heeft het recht om te verzoeken tot verwijdering van (bepaalde) op u betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien uw verzoek wordt toegekend, zullen we de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking

U heeft het recht een verzoek in te dienen tot beperking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, we gedurende de termijn van de beperking uw persoonsgegevens niet verder zullen verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Als u bezwaar maakt, zullen we uw privacy belangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als uw belang zwaarder weegt, zullen we uw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, kunt u altijd bezwaar maken tegen de verwerking. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor dat doeleinde verwerken.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u ter beschikking stellen zodat u deze aan een derde partij kunt overdragen.

Beveiliging

We hechten veel waarde aan een goede beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Jumbo Sports heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Jumbo Sports. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Van Eerd Golf & Hockey Retail BV - handelend onder de naam Jumbo Sports.

Cookies

Vragen

Indien u nog vragen heeft over het Privacy Statement van Jumbo Sports, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. In geval wijziging van ons Privacy Statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn:

Sanne Kennepohl - [email protected]

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonlijke gegevens en komt u er met Jumbo Sports niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.